Szolgáltatásaink

Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona
Postai cím: 7443 Somogyjád, Fő u. 8.
Telefon: 82/589-045, 82/589-072, 82/589-073
Telefax: 82/589-072
E-mail: sjadcsase@gmail.com

Intézményvezető: Marosvölgyi Mária Valéria
Telefon: +36 30/257-5008

Az intézmény működési területe:

A Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás településeinek közigazgatási területe. Az”Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona esetében országos, de elsősorban Somogyjád község közigazgatási területe.

Az intézmény tevékenysége:

 • szociális étkeztetés
 • házi segítségnyújtás
 • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 • családsegítés
 • gyermekjóléti szolgáltatás
 • családi napközi
 • nappali ellátás
 • idősek tartós bentlakásos ellátása

 

Étkeztetés
Biztosítja azoknak a szociálisan, koruk, egészségi állapotuk miatt rászorulóknak  a napi egyszeri meleg élelemmel való ellátását, akik önmaguk, illetve eltartottjuk étkezéséről tartósan, vagy átmenetileg más módon gondoskodni nem képesek. A rendkívüli élethelyzetbe kerültek részére lehetőséget biztosít az étkezés igénybevételére, illetve segítséget nyújt a saját lakóhelyükön történő étkezés igénybevételére.

Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést és/vagy személyi gondozást kell nyújtani.

Szociális segítés keretében biztosítani kell:

 • lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
 • háztartási tevékenységben való közreműködést,
 • veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
 • szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

Személyi gondozás keretében biztosítani kell:

 • az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
 • gondozási és ápolási feladatok elvégzését.Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére, az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzet elhárítása. Segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben lehetőséget nyújt az ellátást igénybe vevő személynél történő gyors megjelenésre, és segítségnyújtásra. A helyszínen történő haladéktalan megjelenés, a segélykérést kiváltó probléma megoldására azonnali intézkedés megtétele. Szükség esetén egészségügyi, vagy más szociális ellátás kezdeményezése.

Családsegítés
A szociális, vagy mentálhigiénés problémák, vagy krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyeknek, családok számára - a szociális munka módszereivel és eszközeivel - az ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzése, krízishelyzet megszüntetése, valamint életvezetési képesség megőrzése. A szociális és mentálhigiénés problémák esetén az életvezetési nehézségek elhárításának és feloldásának elősegítése. Segítségnyújtás a szociális problémák miatt veszélyeztetett, illetve a krízishelyzetben lévő személyeknek, családoknak, a rászorultság természete és mértéke szerint. A családi szociális feszültségek okainak feltárása, megoldási alternatívák kidolgozása és segítségnyújtás. Életviteli tanácsadás, hozzájutásához való megszervezés, (pl.: nevelési, pszichológiai, egészségügyi).     Egyéni-, pár és családterápiás tevékenységhez való hozzájutás megszervezése. Krízishelyzetben segítő beavatkozás. Speciális támogató, önsegítő csoportok működésének segítése. Hivatalos ügyek intézésének segítése.

Család-és gyermekjóléti szolgáltatás
A gyermekek testi, értelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének prevenciója. Rendszeresen figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. Felajánlja szolgáltatásait.  Együttműködik,  kapcsolatot tart a védőnővel, a gyógyító - preventív szolgálatokkal, az oktatási intézményekkel. Meghallgatja a gyermek panaszát és annak orvoslása érdekében, megteszi a szükséges intézkedést. Egészségügyi és szociális ellátást, hatósági beavatkozást kezdeményez a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében. Javaslatot készít a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére, vagy annak megváltoztatására. Elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét.  Családgondozást végez a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozására és a gyermek családba történő visszahelyezése érdekében. Felkérésre környezettanulmányt készít, vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit.

Nappali ellátás
Hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élők részére lehetőség biztosítása a napközbeni tartózkodásra, igény szerint étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiénés szükségleteik kielégítésére. Szociális és mentális támogatásra szoruló, 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt önmaguk ellátására részben képes személyek gondozása.

Családi bölcsőde
A 20 hetes kortól 3 éves korú gyermekek gondozása. A gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése családias, derűs légkörben, fizikai és érzelmi biztonság megteremtésével, odaforduló szeretettel, elfogadással, a gyermek egyéniségének figyelembevételével, tiszteletben tartásával, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával. A család segítése érdekében a szülők munkaideje alatt biztosítjuk a gyermekeik számára kiegyensúlyozott, biztonságot nyújtó gondoskodást.

Szakosított ellátás:
Tartós bentlakásos ellátás
"Együtt Könnyebb" Időskorúak Otthona
Önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek gondozása, ápolása, teljes körű ellátása, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható megA projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Alap társfinanszírozásával valósult meg.www.nfu.hu | www.vati.hu
Somogyjád hivatalos weboldala:
www.somogyjad.hu

Fotógaléria